Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

PREAMBUŁA

Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną ma na celu ułatwienie Klientom korzystania ze Strony Internetowej pod adresem internetowym: //www.sonofem.pl, umożliwienie Klientom dokonania transakcji płatności za usługi medyczne świadczone przez pomiot SonoFem Centrum Medyczne. Regulamin skierowany jest do Konsumentów. Powyższe założenia należy brać po uwagę dokonując wykładni postanowień Regulaminu.

 

§1. SŁOWNICZEK

1. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają znaczenie nadane im w przepisach prawa, Umowie, bądź w niniejszym paragrafie:
a) Klient – Usługobiorca, który zamierza dokonać płatności lub dokonał płatności za pośrednictwem strony sonofem.pl;
b) Usługodawca – Sonofem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-978) przy ul. Ateńskiej 10 lok. 106, wpisanym do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000679369, NIP 113-294-27-45, REGON: 367334998, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 PLN;
c) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
d) Formularz – Usługa, o której mowa w §4 ust. 2 lit. B;
e) Strona Internetowa – strona internetowa prowadzona pod adresem internetowym: //www.sonofem.pl. Jest to system aplikacji internetowych udostępnionych na domenie //www.sonofem.pl stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami;
f) Ustawa – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.);
g) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
h) Usługobiorca – oznacza osobę fizyczną, Klienta, korzystającego z zasobów Strony Internetowej na zasadach i w zakresie przewidzianym w Regulaminie.

 

§2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Regulamin został opracowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.);
2. Regulamin udostępniony jest Usługobiorcy nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Internetowej pod adresem internetowym //sonofem.pl przed wykonaniem transakcji, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca i trwałe pobrania na urządzenie Usługobiorcy w formacie pliku .pdf.
3. Obowiązkiem Usługobiorcy jest zapoznanie się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług.
4. Rozpoczęcie korzystania z Usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią, zrozumieniem i pełną akceptacją warunków Regulaminu.
5. Obowiązkiem każdego Usługobiorcy jest przestrzeganie postanowień Regulaminu od chwili dokonani transakcji.
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Usługobiorcę z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem.
7. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zakazane jest dostarczanie przez niego informacji i treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia i uszkodzenia systemów teleinformatycznych.

 

§3. TREŚĆ REGULAMINU

1. Regulamin określa:
a) rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony Internetowej sonofem.pl;
b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca i zakaz dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;
c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
d) tryb postępowania reklamacyjnego.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

 

§4. ZAKRES USŁUG

1. Usługodawca świadczy Usługi bezpłatnie.
2. Na podstawie Regulaminu Usługodawca w ramach Strony Internetowej świadczy na rzecz Usługobiorcy Usługi, w szczególności umożliwia zapoznanie się z informacjami dotyczącymi Usługodawcy, w tym związanymi z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą oraz aktualną ofertą w zakresie świadczonych Usług.
3. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną Usługę transakcji płatności za usługi medyczne świadczone przez Sonofem Centrum Medyczne.

 

§5.  WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Dla prawidłowego korzystania ze Strony Internetowej i Profilu Klienta wymagane są od Usługobiorcy:
a) komputer (PC, Mac, inny) lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do internetu;
c) korzystanie z przeglądarki internetowej Internet Explorer 7.0 (lub nowszej) albo Mozilla Firefox 3.6 (lub nowszej) obsługującej pliki Cookies, JavaScript oraz Adobe Flash Player (dla niektórych treści).
2. Usługobiorca zobowiązany jest do:
a) korzystania ze Strony Internetowej i Profilu Klienta w sposób zgodny z Regulaminem, prawem powszechnie obowiązującym oraz dobrymi obyczajami, obejmującym między innymi poszanowanie praw osób trzecich, takich jak dobra osobiste czy prawo własności intelektualnej;
b) podania prawdziwych, prawidłowych, dokładnych, kompletnych i nie wprowadzających w błąd danych osobowych;
c) nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym.
3. Usługobiorca korzystający z Profilu Klienta i Strony Internetowej powinien używać legalnego oprogramowania, posiadać na bieżąco aktualizowane oprogramowanie antywirusowe oraz firewall.
4. Przeglądarka powinna mieć ustawienia bezpieczeństwa na poziomie przynajmniej średnim.
5. Wyłączenie funkcji obsługi Cookies nie blokuje możliwości korzystania z Usług, jednakże może w niektórych sytuacjach prowadzić do utrudnień w połączeniu ze Stroną Internetową. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu ze Strony Internetowej lub Profilu Klienta wynikające z wyłączenia przez Klienta obsługi Cookies.

 

§6. ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA

1. Korzystanie z Profilu Klienta wymaga podania Imienia i Nazwiska dokonującego płatności.
2. Podczas świadczenia Usług Usługodawca zapewnia bezpieczny transfer danych oraz proces autoryzacji, które odbywają się za pomocą bezpiecznego protokołu SSL.
3. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za prawidłowość podanych przez niego danych.
6. Świadczenie Usług jest zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Usługobiorcę nieprawdziwych, nieprawidłowych, niekompletnych informacji, w szczególności w przypadku podania danych osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy. Usługobiorca korzystający ze Strony Internetowej ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z podania błędnych, nieprawdziwych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd danych.

 

§7. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMOWY

1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawierana jest pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą każdorazowo z chwilą wprowadzenia przez klienta danych do transakcji (Imienia, Nazwiska, Usługi, Kwoty).
2. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu z chwilą opuszczenia Strony Internetowej przez Usługobiorcę. Rozwiązanie umowy nie wymaga dodatkowych oświadczeń ze strony Usługobiorcy i Usługodawcy.

 

§8.  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Usługodawca i usługobiorca są współadministratorami danych osobowych Usługobiorcy przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu. Dane osobowe są przetwarzane w celach, w zakresie i w oparciu o normy opisane w polityce prywatności zamieszczonej na  Stronie Internetowej pod adresem internetowym: //www.sonofem.pl/polityka-prywatnosci.
2. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, jednakże odmowa podania wskazanych w Regulaminie lub niezbędnych przy wypełnianiu Formularza danych osobowych może uniemożliwić realizację postanowień Regulaminu lub świadczenie Usługi.
3. Usługobiorca ma prawo wglądu w treść jego danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę, a także prawo żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. Szczegółowy zakres uprawnień Usługobiorcy w zakresie ochrony jego danych osobowych zamieszczony jest w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

§9. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Usługobiorcy przysługuje prawo składania reklamacji w sprawach dotyczących Usług lub Umowy.
2. Reklamacje mogą być składane w jednej z poniższych form:
a) pisemnej, złożonej osobiście w siedzibie Usługodawcy,
b) pisemnej, przesyłając przesyłkę pocztową na adres siedziby Usługodawcy,
c) ustnej, składając telefonicznie za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta,
d) ustnej, składając osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta w siedzibie Usługodawcy,
e) elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na adres: info@kuki.pl.
3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:
a) oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji, numer telefonu, numeru PESEL);
b) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji;
c) żądanie Klienta/Usługobiorcy w zakresie sposobu rozpatrzenia reklamacji;
d) określenie sposobu, w jaki Klient/Usługobiorca chce uzyskać odpowiedź na złożoną reklamację;
e) podpis Klienta – w przypadku składania reklamacji w formie pisemnej lub ustnej do protokołu.
4. Zgłoszenia, które uniemożliwiają zidentyfikowanie Klienta/Usługobiorcy nie podlegają rozpatrzeniu.
5. Jeżeli w reklamacji zostały podane dane, które nie pozwalają jednoznacznie zidentyfikować Klienta/Usługobiorcy, to Usługodawcy przysługuje prawo skontaktowania się z Klientem/Usługobiorcą w celu ustalenia, czy zgłasza on reklamację oraz jakie są jego zastrzeżenia i żądania.
6. Pośrednik dochowa wszelkich starań, aby udzielić odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne bezzwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia wpływu zgłoszenia obejmującego wszystkie informacje niezbędne do jego rozpatrzenia.
7. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie zgłoszenia reklamacyjnego i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, Pośrednik w informacji przekazywanej Klientowi, który wystąpił ze zgłoszeniem reklamacyjnym:
a) wyjaśnia przyczynę opóźnienia;
b) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
c) określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udziela odpowiedzi, termin ten nie może jednak przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
8. O rezultacie rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego Pośrednik udziela Usługobiorcy odpowiedzi w formie:
a) pisemnej – przesyłką pocztową wysłaną na adres Usługobiorcy wskazany w zgłoszeniu (domyślnie);
b) elektronicznej – e-mailem na adres Usługobiorcy wskazany w zgłoszeniu (wyłącznie na wniosek Klienta).
9. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowego realizowania zobowiązań wobec Usługodawcy.

 

§10.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w szczególności spowodowane awarią systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych, systemów zasilania oraz z powodu opóźnień w działaniu zewnętrznego operatora zapewniającego transmisje danych.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Strony Internetowej z przyczyn niezależnych od Usługodawcy. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy, Usługodawca ma prawo zablokować lub czasowo zawiesić dostęp do Strony Internetowej na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.
3. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku ze Stroną Internetową lub jej użytkowaniem bądź niemożnością użytkowania przez Klienta lub w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w operacji lub transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian Regulaminu w dowolnym terminie.
5. W przypadku zmiany Regulaminu, Usługodawca powiadamia zarejestrowanych Klientów wysyłając wiadomość na adres e-mail. Zmieniony Regulamin jest także zamieszczany na Stronie Internetowej Usługodawcy.
6. Zmieniony Regulamin wiąże Klienta, który nie zrezygnuje z Usługi świadczonej przez Usługodawcę w terminie 14 dni od daty powiadomienia o zmianie Regulaminu, dokonanego zgodnie z treścią Umowy. Rezygnacja z Usługi następuje w sposób określony w Umowie.
7. Korzystanie przez Klienta ze Strony Internetowej po wprowadzeniu zmian do Regulaminu równoznaczne jest z ich zaakceptowaniem.
8. Do spraw dotyczących Regulaminu stosuje się prawo polskie.
9. W relacjach pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą stosuje się język polski.
10. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości okoliczność, że istnieje możliwość pozasądowego rozstrzygania ewentualnych sporów wynikających z Regulaminu.
11. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem Regulaminu jest sąd właściwy miejscowo dla Usługodawcy.
12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2020 r.